STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE 

 

 „JA – DOROSŁY” warsztaty psychologiczno - pedagogiczne

Zajęcia warsztatowe „Ja – dorosły” są  skierowane do młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczniów szkoły przysposabiającej do pracy. Nadrzędnym celem zajęć jest przygotowanie do prawidłowego funkcjonowania w roli osoby dorosłej po opuszczeniu szkoły. Zajęcia obejmują trzy bloki tematyczne „Ja”, „Ja – inni”, „Mój dom – moja okolica”.  Prowadzone są metodami warsztatowymi, w małych grupach.

Na początku uczestnicy  pracują nad rozwijaniem świadomości ciała – utrwalają schemat ciała, rozwijają percepcję zmysłową, doskonalą planowanie ruchowe i kontrolę postawy. Służą temu ćwiczenia zaczerpnięte z terapii integracji sensoryczno – motorycznej oraz  inne formy pracy warsztatowej, np. autoportrety malowane w skali 1:1.

Następne zajęcia są poświęcone rozwijaniu dojrzałości emocjonalnej  poprzez kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnych stanów emocjonalnych oraz poszukiwania akceptowanych społecznie (i adekwatnych do wieku życia) form wyrażania przeżywanych uczuć.  Pracując metodą „burzy mózgów” uczestnicy tworzą listę znanych sobie emocji oraz próbują określić w jakich sytuacjach ich doświadczają, jak mogą być one wyrażane i dlaczego są ludziom potrzebne takie stany jak np. strach lub złość.  Ciekawym i wiele wnoszącym ćwiczeniem jest próba umiejscowienia  przeżywanych emocji w ciele, a później graficzne zaznaczenie ich na schemacie postaci ludzkiej.

Kolejne spotkanie poświęcone jest na poszukiwanie zasobów każdego z uczestników. Wspólne odkrywanie posiadanych umiejętności, zdolności i zainteresowań nie tylko poszerza samowiedzę, ale również buduje pozytywną samoocenę i daje poczucie akceptacji. Młodzież uczy się prezentować  posiadane możliwości na forum.  Wykorzystywane ćwiczenia terapeutyczne to między innymi „Herby”  - zadanie  pomocne w uświadomieniu sobie posiadanych mocnych i słabych stron  (także z perspektywy innych osób) oraz praca plastyczna „Co chciałbym zrobić, choć nigdy wcześniej tego nie próbowałem…”

Blok tematyczny „Ja – inni” służy rozwijaniu prawidłowego funkcjonowania społecznego. Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną bardzo ważne jest posiadanie sieci wsparcia społecznego.  Jej zbudowanie nie jest jednak łatwe. Pierwszym krokiem może być uświadomienie sobie, kto w najbliższym i nieco dalszym otoczeniu może służyć wsparciem w  bardzo trudnych życiowych sytuacjach, do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu codziennych problemów, z kim można spędzić wolny czas itd.  Służy temu realizowane na zajęciach poświęconych rozwijaniu kompetencji społecznych ćwiczenie „Kręgi przyjaciół”. Na tych zajęciach młodzież rozwija też umiejętności potrzebne do wchodzenia w relacje współpracy i zdrowej rywalizacji – uczestnicząc w  dobranych do posiadanych możliwości grach i zabawach.

Kolejny blok tematyczny „Mój dom – moja okolica” służy rozwijaniu poczucia przynależności do szerszej grupy społecznej takiej jak: najbliższe sąsiedztwo, mieszkańcy miasta/wsi i powiatu. Uczestnicy samodzielnie przygotowują mapę powiatu pszczyńskiego, zaznaczają, w których miejscowościach mieszkają, starają się ocenić w kategoriach blisko – daleko, gdzie mieszkają ich koledzy. Później, występując na forum, prezentują swoją miejscowość, zwracając uwagę na obiekty najczęściej polecane turystom oraz miejsca ważne tylko dla nich ze względu na osobiste doświadczenia, wspomnienia, przeżycia.

Następne dwa spotkania mają charakter wyjazdowy – uczestnicy zwiedzają ważne miejsca w powiecie pszczyńskim.