STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY UCZNIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH W PSZCZYNIE "RAZEM"

WARSZTATY DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

WARSZTATY Z DORADZTWA ZAWODOWEGO

 W ramach projektu „Mamy możliwości – chcemy pracować” zostały zorganizowane zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas przysposabiających do pracy. Podstawowym celem warsztatów było, aby każdy z podopiecznych:

 • Poznał swoje potrzeby
 • Odkrył swoje zdolności zawodowe
 • Posiadał umiejętność komunikacji interpersonalnej
 • Potrafił radzić sobie ze stresem i konfliktami
 • Miał świadomość wad oraz zalet pracy indywidualnej i w grupie
 • Posiadał podstawową znajomość pojęć z zakresu wiedzy o zawodach
 • Umiał skonfrontować swoje predyspozycje z wymaganiami zawodu
 • Potrafił zaprezentować siebie jako kandydata do pracy
 • Potrafił przygotować CV
 • Radził sobie podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • Posiadał znajomość rodzajów umów o pracę i form zatrudnienia
 • Posiadał znajomość praw i obowiązków pracownika
 • Miał świadomość etyki w pracy
 • Znał sposoby przeciwdziałania bezrobociu

 Dodatkowo w celu pogłębienia wiedzy oraz przygotowania do wejścia na rynek pracy zaplanowane zostały wyjścia do różnych instytucji, takich jak:

Urząd Pracy, Centrum Pomocy Rodzinie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Miejski oraz Urząd Skarbowy.

WRZESIEŃ

W pierwszym miesiącu naszej pracy wszystkie 4 grupy rozpoczęły zajęcia od ćwiczeń mających na celu integrację grupy. Następnie każdy stworzył wizerunek własnej osoby – plakat. Wycinaliśmy z kolorowych gazet elementy prezentujące własną osobę (postać) oraz własne zainteresowania (hobby, formy spędzania wolnego czasu ), aby potem zaprezentować plakat na forum grupy. Omówiliśmy także cechy osoby przedsiębiorczej i wypisaliśmy je na arkuszach papieru. Na koniec zrobiliśmy test "Moje mocne i słabe strony".

PAŹDZIERNIK

Kolejnym zagadnieniem poruszanym na zajęciach był temat: Na co powinna zwrócić uwagę osoba poszukująca pracy? Uczestnicy zajęć otrzymali arkusz papieru, na którym wypisywali ważne informacje dotyczące: charakteru pracy, lokalizacji firmy, możliwości rozwoju, warunków pracy, czasu pracy, wysokości zarobków. Zastanawialiśmy się, gdzie szukamy informacji o wolnych miejscach pracy. Uczestnicy na arkuszach papieru wyklejali uprzednio wycięte nazwy miejsc, w których można dowiedzieć się o pracy, o predyspozycjach przyszłego pracownika oraz o ewentualnym dokształceniu: Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Agencja Pośrednictwa Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy,  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Cech Rzemiosł Różnych, Ogłoszenia w gazecie, Ogłoszenia w Internecie, Bezpośrednio w firmie, czy wśród znajomych. Dla przetestowania świeżo nabytej wiedzy przygotowałyśmy ogłoszenia pracy z różnych gazet. Zadaniem uczestników było przeanalizowanie ogłoszeń i podanie, jakie informacje są w nich zawarte.

LISTOPAD

Od października dla każdej grupy zostały zaplanowane spotkania z doradcą zawodowym (1 godzina zegarowa -  co miesiąc inna grupa). Dotyczyły one komunikacji interpersonalnej, z szczególnym uwzględnieniem komunikacji z przyszłym pracodawcą oraz współpracownikami. Dodatkowo uzupełniłyśmy informacje na temat: „Komunikacja niewerbalna może się wyrażać przez ...?”: gesty, mimika, ton głosu, nasz wygląd, nasze otoczenie, sposób w jaki siedzimy, chodzimy, kontaktujemy się wzrokowo. Rozmawialiśmy o naszych emocjach, w jaki sposób je wyrażamy. Ćwiczeniem sprawdzającym było dopasowanie podpisów do odpowiednich ilustracji przedstawiających różne emocje (smutek, podziw, radość, gniew, zdziwienie, strach, irytacja). Zastanawialiśmy się, czy ciało przemawia wyraźniej niż słowa, stosując ćwiczenia utrwalające różne sposoby wyrażania siebie w formie bezsłownej.

GRUDZIEŃ

Zorganizowaliśmy wyjście do Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie (1 godzina zegarowa). Uczestnicy warsztatów  zapoznali się z tą instytucją i jej lokalizacją. Zostaliśmy oprowadzeni przez pracownika po poszczególnych pokojach. Zaznajomiliśmy się  z pracą Urzędu oraz zostaliśmy zapoznani z rodzajem spraw, jakie możemy załatwić w tej instytucji. Po powrocie dowiedzieliśmy się, że Curriculum Vitae to jeden z podstawowych dokumentów niezbędnych w poszukiwaniu pracy. Poznaliśmy podstawowe części CV: dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, telefon, email), wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, zainteresowania. W celu utrwalenia każdy wypisał własne CV na arkuszu papieru - wypełnił gotowy formularz swoimi danymi.

STYCZEŃ

Następne zaplanowane wyjście skierowało nas do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie (1 godzina zegarowa). Pracownik PCPR zapoznał uczniów z instytucją i jej lokalizacją, oprowadzając uczestników po pokojach i opowiadając, jakimi sprawami zajmuje się ta instytucja. Wykorzystując stworzone przez uczestników na poprzednich zajęciach Curriculum Vitae, przepisaliśmy je do wersji elektronicznej na komputerach, by potem je wydrukować. Dla przećwiczenia wypełniliśmy "Kartę osoby bezrobotnej" niezbędnej przy zgłoszeniu się osoby poszukującej pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy (druk z Urzędu).

LUTY

Kolejną instytucją, którą odwiedziliśmy był Urząd Miejski w Pszczynie (1 godzina zegarowa). Uczestnicy zostali oprowadzeni po Urzędzie Miejskim przez pracownika. Zaznajomili się z pracą Urzędu Miejskiego oraz sprawami, jakimi zajmuje się ta instytucja. Pozostała część zajęć dotyczyła rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Omówiliśmy czynniki mające wpływ na pierwszą rozmowę z przyszłym pracodawcą (naklejanie ilustracji i podpisywanie ich ). Losowaliśmy przykładowe pytania, jakie mogą paść podczas rozmowy i próbowaliśmy na nie odpowiadać.

MARZEC

W tym miesiącu czekało nas wyjście do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Pszczynie (1 godzina zegarowa), podczas którego uczniowie zapoznali się z instytucją i jej lokalizacją. Pracownik oprowadził uczestników warsztatów po ZUSie, zaznajomił z jego pracą oraz sprawami, jakimi zajmuje się ta instytucja. W dalszej części zajęć zostały omówione rodzaje umów  zawieranych z pracodawcą (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło). Wyjaśniliśmy sobie,  jakie zobowiązania nakładają one na przyszłego pracownika i pracodawcę. Przećwiczyliśmy prawidłowe wypełnianie umów na wybranych przykładach.

KWIECIEŃ

 Przez cały miesiąc zaplanowane zostało drugie spotkanie z doradcą zawodowym (1 godzina zegarowa – co tydzień inna grupa). Tym razem została poruszona tematyka pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów oraz bycia liderem. W dalszej części zajęć poruszymy temat „Prawa i obowiązki pracownika”. Staraliśmy wyjaśnić sobie jakie obowiązki i prawa nakłada umowa na przyszłego pracownika i pracodawcę. Dla sprawdzenia wykonaliśmy ćwiczenie w prawidłowym rozróżnianiu praw i obowiązków pracownika na wybranych przykładach.

CZERWIEC

Na nasze ostatnie spotkanie wybraliśmy wyjście do Urzędu Skarbowego w Pszczynie (1 godzina zegarowa). Celem było zapoznanie się z instytucją i jej lokalizacją. Pracownik US oprowadził uczestników warsztatu po urzędzie, wyjaśniając kolejno jakimi sprawami zajmuje się ta instytucja.

Po powrocie omówiliśmy temat budżetu domowego. Zastanawialiśmy się jak zachować równowagę między dochodami i wydatkami. Podsumowaniem było ćwiczenie w prawidłowym ustalaniu budżetu - 7 zasad oszczędzenia.

 Zajęcia zakończyły się  podziękowaniem uczestnikom za aktywny udział w zajęciach i rozdaniem pamiątkowych zaświadczeń.

Prowadzący: mgr Magdalena Baranowska, mgr Agnieszka Kania